Terug naar overzicht

Digitale Groenlunch: Herstelprogramma Biodiversiteit, samen de trend doorbreken

| Digitaal, online bijeenkomst

De Groenlunch is een activiteit van de FMF, dit keer – op donderdag 29 oktober – in een bijzondere samenwerking met veel andere partners. Op initiatief van de provincie Fryslân is er een begeleidingsgroep aan het werk om inhoud te verzamelen voor een gezamenlijk Fries Herstelprogramma Biodiversiteit. Onder andere gemeenten, provincie, Wetterskip, IVN, FMF en Kening trekken daar gezamenlijk in op. 

Samen de trend doorbreken 

Al geruime tijd staat het verlies van biodiversiteit hoog op de agenda. Niet alleen bij politiek en natuurorganisaties, ook bij boeren, burgers en onderwijs. Biodiversiteit is een breed begrip. Voor de één is het de weidevogel in het voorjaar, voor de ander kruidenrijke weilanden en voor de ander is het gezamenlijk in het dorp de tuinen en bermen bloeiender maken. Het hoort er allemaal bij.

Met elkaar maken we ons er sterk voor om de dalende trend om te buigen naar een stijgende. Dat past precies in het nieuwe beleid van de Provincie Fryslân, maar ook gemeenten en het Waterschap zien dit als hun opgave.

Herstelprogramma Biodiversiteit

Het provinciale Herstelprogramma Biodiversiteit is een breed gedragen proces. Iedereen wil graag aan de slag! Maar om te kunnen aanpakken moeten we wel een gezamenlijk beeld hebben van wat er eigenlijk al gebeurt, waar de verbeterpunten zitten, welke acties we samen kunnen oppakken en waarbij we kunnen aanhaken. Vandaar dat deze zomer een inventarisatie is uitgevoerd om zoveel mogelijk de Friese biodiversiteitsinitiatieven in het vizier te krijgen.  

De enquête is in opdracht van de provincie uitgevoerd door de FMF en Kening, samen met de begeleidingsgroep. Natuurlijk is zo’n inventarisatie nooit helemaal volledig, maar met de enthousiaste deelname is een heel groot deel in kaart gebracht en daar zijn we blij mee.

Ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga heeft een analyse gemaakt van alle data met conclusies en aanbevelingen. In deze Groenlunch Special worden die resultaten gepresenteerd en hebben we het eerste gesprek over de opgave die daar uit volgt. Gedeputeerde Douwe Hoogland neemt deel om een eerste reactie te geven.

Sprekers

  • Gedeputeerde Douwe Hoogland
  • Froukje Hernamdt: projectleider inventarisatie biodiversiteitsinitiatieven voor de FMF
  • Marion Brongers: landschapsecoloog Altenburg & Wymenga  

Gespreksleider

  • Hans van der Werf: Directeur FMF

Praktische info

De Digitale Groenlunch vindt plaats op 29 oktober van 12.00 tot 13.30 uur. Wil je meekijken en via de mail een herinnering ontvangen wanneer de livestream begint? Meld je dan aan via deze link. Aanmelden is niet verplicht. Je kunt de livestream volgen via YouTube (Groenlunch)Facebook (Ik hou van Fryslân) Twitter (FMF Twitter) en vindt de links naar de livestreams ook op https://www.fmf.frl.

De Groenlunch wordt technisch verzorgd door Diamond Sounds Systems.

Terug naar overzicht