Terug naar overzicht

Vacature: directeur Circulair Friesland

De vereniging Circulair Friesland heeft de ambitie om van Friesland in 2025 de meest circulaire EU-regio te maken. De verenigingsvorm is een kracht van Circulair Friesland, en wordt nationaal en internationaal als uniek gezien. 

De propositie die bij deze ambitie van de vereniging past, is dat Circulair Friesland een vereniging is met impact en versneller van de transitie.  Er wordt ingezet op 4 pijlers:

 • impact
 • versnellen
 • laten zien
 • DOEN

Impact maken en versnellen

Circulair Friesland maakt impact door de focus op cruciale grote elementen te leggen: icoonprojecten realiseren, sturen op kantelpunten en koplopers mobiliseren om voorbeelden te laten zien. Daarnaast ondersteunt de vereniging kleinere initiatieven en maakt verbindingen met versnellers en belanghebbenden. Zo bewerkstelligen we de versnelling in het gehele ecosysteem door kennis te bieden en ondernemers te ondersteunen, samen met innoverende overheden en talentbevorderend onderwijs. 

Laten zien

Met krachtige proposities laat de vereniging zien wat er in Friesland gebeurt. We bieden een podium voor leden met icoonprojecten en voor oproepen in de keten om gezamenlijk circulair te ondernemen. Zo zorgen we ervoor dat er vanuit Friesland een consistent en trots verhaal wordt verteld. Hiermee wordt de regio (nog beter) op de kaart gezet als de plaats waar jong talent met ambitie voor de circulaire economie wil zijn en blijven, in aansluiting op het onderwijsakkoord, het branden van de leerlijn en de verbinding van bedrijven met onderwijs voor de ontwikkeling van een arbeidsmarkt rond circulariteit. 

Dóen

We zijn en blijven de club van het doen, met een energieke organisatie die kansen herkent en resultaatgericht optreedt. Met een compact en flexibel team van mensen die kunnen verbinden en anderen mee krijgen in de juiste richting. 

Nieuwe weg

Circulair Friesland heeft een goede basis voor deze propositie gelegd en staat nu voor een de volgende opgave. Ontwikkelen en veranderen vraagt vanuit de leden om een nieuwe positionering en samenwerking waarbij ondernemerschap en het realiseren van projecten wordt aangejaagd. Als directeur bent u binnen en buiten de vereniging boegbeeld en aanjager van de nieuwe weg die we als vereniging inslaan. Wij doen dat niet alleen, dus een goede verbinding in Noord Nederland om samen sterk te zijn is daarbij van belang.

Wat vragen wij?

Van u mag leiderschap en ondernemerschap verwacht worden door sturing en richting te geven op en aan strategische ontwikkelingen van de vereniging. Onder uw leiding zorgt u voor de nadere invulling van visie en doelstellingen. U maakt de vertaalslag naar de bestaande leden en netwerken en zorgt voor nieuwe leden en uitbreiding van netwerken. Hierbij neemt u de huidige leden actief mee in deze ontwikkeling. Onder uw leiding zorgt u ervoor dat de regio nationaal en op Europees niveau op de kaart wordt gezet.

U heeft kennis en kunde van de circulaire economie. Signaleren en agenderen wat nodig is om stappen te zetten. Door de rol als ketenverbinder en aanjager bent u in staat circulaire businessmodellen te ontwikkelen en om de markt voor circulaire producten te vergroten middels publiek-private samenwerking. 

Naast aandacht voor de externe ontwikkelingen wordt ook aandacht gevraagd voor interne organisatieontwikkelingen, zoals de sturing van de organisatie duurzaam versterken  en zorgdragen voor werving en behoud van topexpertise met effectieve inzet op kansrijke projecten. Door het stimuleren van een open en toegankelijke cultuur zorgt u ook voor nieuwe impulsen. 

U heeft wo/hbo werk- en denkniveau en kennis van circulaire economie en businessmodellen. U bent gewend om als leidinggevende in een complex, publiek en privaat georiënteerde krachtenveld te werken. Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk worden stilgestaan in de selectieprocedure. Wij zoeken een inspirerend leider met hart voor de circulaire economie in Friesland!

Taken

 • Ontwikkelt de vereniging tot een impactvolle organisatie. Dit omvat:
  • Voortgang op de ambitie en implementatie van nieuwe visie en doelen
  • Eigenheid versterken en waar relevant inbrengen in samenwerking met innovatieve/circulaire partijen  
  • Helpen realiseren van (icoon) projecten 
  • Aanjagen van circulaire businessmodellen
  • Organiseren van monitoring en criteria meest circulaire regio.
  • Uitbouw en onderhoud netwerk Circulair Friesland partners
  • Werven en beheren van leden
  • Zorgdragen voor expertise binnen en aansturing van de interne organisatie 
  • Opbouwen en inspirerend leiding geven aan ontwikkelende organisatie
  • Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de use cases
  • Aansturen van de formele zaken van de vereniging, zoals de Back Office, financiën en juridische zaken
  • Verantwoordelijk voor budgetbewaking en (mee) realiseren van funding
 • Stelt een plan op voor strategische benadering van coalities en projecten.
 • Brengt structuur aan in de samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren
 • Bereidt de ledenvergaderingen en ‘rond de tafel sessies’ voor 
 • Is het centrale aanspreekpunt voor VCF en verbindt partners 
 • Vertegenwoordigt het VCF nationaal en in de EU

Profiel

Van de directeur worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 • Ervaring in het leiden van een organisatie in de circulaire economie
 • Affiniteit met de regio Friesland
 • Relevante management ervaring (financieel, personeel) in een commerciële omgeving
 • Ervaring in het aansturen en structureren van complexe projecten met uiteenlopende belangen en verschillende typen partijen (qua sector, grootte, etc.)
 • Ervaring met innovatie en valorisatie en in staat creatief en vernieuwend (mee) te denken
 • Strategisch denkniveau om benodigde korte en lange termijn systeemveranderingen te overzien  
 • Een voor de vereniging Circulair Friesland relevant netwerk (commerciële sector, afvalverwerkende sector, universiteit, wetenschap, overheid)

Competentie-eisen 

 • Onafhankelijk, integer en professioneel 
 • Ondernemend, creatief en pro-actief
 • Verbinder en bruggenbouwer met overwicht
 • Bewaakt een evenwichtige belangenafweging
 • Kan activiteiten opstarten en ook afmaken

Tijdsbeslag, vergoeding en locatie

Naar verwachting is het tijdsbeslag voltijds. De vergoeding cq. salaris is marktconform.De standplaats is Leeuwarden.

Solliciteren

Sollicitatiebrieven kunnen tot 8 december gericht worden aan info@circulairfriesland.frl, t.a.v. John Vernooij (bestuursvoorzitter).

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met John Vernooij: 06-53712107.

Terug naar overzicht