Hero afbeelding

Jaarplan
2020

Dit jaarplan bevat de hoofdlijnen van onze activiteiten in 2020. Natuurlijk blijven we ook inspelen op kansen die zich gaandeweg voordoen. Samen met onze leden bouwen we verder aan een circulair Friesland.

Algemene doelstellingen

Voor alle thema’s gelden dit jaar de volgende overkoepelende doelstellingen:

Circulaire koploper

Verder aanjagen om in 2025 als regio circulaire koploper te zijn

 • Icoonprojecten versnellen om deze ‘beste-in-hun-klasse’ te laten worden
 • Nauwe samenwerking en verbinding met regionale innovatie initiatieven
 • Alles gereed maken om in 2025 te kunnen worden uitgeroepen tot EU Green Capital (aanvraag eind 2022)

Circulaire inkoop

 • Circulaire Inkoop Ambitiedocument: een programma en inkoopacademie om alle Friese overheden de ambitiedoelstellingen te laten bereiken (o.a. minimaal 10% circulaire inkoop van fysieke producten in 2020)
 • Het doorontwikkelen van de circulaire catalogus ROEN + een fysieke expo met alle circulaire producten

Leden mobiliseren

 • ‘Ken jouw aanjager’: ieder lid heeft minimaal 1x per kwartaal contact met de aanjager
 • Koplopers-programma: 10 leden gaan gezamenlijk aan de slag om in 2024 maximaal circulair te zijn
 • CE workshops: we bieden verschillende workshops en trainingen aan om de circulaire ambities te versnellen (o.a. 2x2 en CIRCO Track)
 • 3 contactmomenten: graag zien we onze leden minimaal 3 keer per jaar gezamenlijk (voorgenomen momenten zijn op 3 februari tijdens het Captains Dinner, in juni en in november)
Bouw visual

Doelstellingen per thema

Hieronder worden de doelstellingen voor 2020 en de ambities voor 2025 per thema toegelicht. Uitgebreide informatie over de doelstellingen, activiteiten en ambities zijn uitgewerkt in de Transitie-Doe-Agenda’s, die voor de meeste thema’s zijn te vinden op onze website.

Landbouw

Er zijn tientallen initiatieven en partijen bezig met een duurzame ambitie voor de landbouw. Circulair Friesland ziet zichzelf daarbij in een dienende rol en heeft om die reden geen ambitie 2025 voor het thema Landbouw geformuleerd. Waar mogelijk werken we nauw samen met Living Lab natuurinclusieve landbouw.

Doelstellingen 2020

 • Voortzetting van Tour de Poep
 • Het bijeenbrengen van initiatieven en organisatie op een fysieke locatie (Brûsplak) en het organiseren van Natuurinclusieve Cafés voor het thema Landbouw
 • Een integrale gebiedsaanpak door het koppelen van thema’s en initiatieven: samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw
 • Circulaire stallenbouw verder bevorderen aan de hand van concrete projecten

Biomassa

Ambitie 2025

In 2025 wordt biomassa in Friesland zoveel mogelijk hoogwaardig ingezet, aan de hand van de biobased waardepyramide en het principe van cascadering. Er zijn meerdere bioraffinage-icoonprojecten gerealiseerd en er is een SDM-subsidie voor een level-playing-field. Belemmeringen in (afval)wetgeving zijn weggenomen en er bestaan onderlinge afspraken tussen sectoren over grootschalige biomassastromen.

Doelstellingen en activiteiten 2020

 • Composteerdersproject: hoge compostgiften (kennis/ onderzoek)
 • Aanbesteding: duurzaam beheer openbaar groen
 • Experimenteerruimte voor biomassa uitgewerkt: de biomassa hub

Voeding

Ambitie 2025

In 2025 is de kringlooplandbouw in Friesland met 80% het nieuwe normaal. Ons voedingspatroon is voor 80% plantaardig en 20% dierlijk en 80% van wat we eten komt uit de eigen regio/Nederland. Iedereen heeft toegang tot duurzaam geproduceerde en betaalbare voeding en agrariërs krijgen een eerlijke prijs. Daarbij is de landelijke true cost of food leidend.

Doelstellingen 2020

 • Verder versnellen van de Friese Voedselbeweging: vergroten van de vraag naar duurzaam geproduceerde voeding, met een focus op B2B
 • Meer (nieuwe) leden mobiliseren op het thema voeding: o.a. op het gebied van minder voedselverspilling, gescheiden afval ophalen voor B2B, alternatieve eiwitten en eiwittransitie en gezondere voeding
 • Het organiseren en verder grootmaken van de Soil Food Week 2020

Water

Ambitie 2025

Een volledig circulaire waterketen en circulair watersysteem, waarin reststoffen maximaal ‘verwaard’ worden, we maximale waterbesparing, hergebruik en benutting van regenwater gerealiseerd hebben en we gifvrije en gezonde watersystemen hebben.

Doelstellingen 2020

 • Materialen gebruikt in de waterketen hoogwaardig hergebruiken: organiseren van een business café/CIRCO Track voor ontwikkelaars en leveranciers binnen watertechnologie
 • Waterneutraal bouwen: opstarten van het voorbeeldproject Water Neutraal Bouwen en organiseren van een Circulair Café (mei 2020) met Water Neutraal Bouwen als inspiratie
 • Maximaal hergebruik van grondstoffen (en slib) waterketen: werken aan circulair boerenerf en het project spoelwater biologisch zuivering zonder emissie

Bouw

Ambitie 2025

Er is een minimale milieu-impact van toegepaste materialen, zowel ‘virgin’ als hergebruikte materialen (KPI: uitgedrukt in MKI). Alle nieuwbouw is circulair ontworpen en gebouwd en bouwprojecten hebben een positieve impact op hun natuurlijke omgeving (biodiversiteit), gebruikers (welzijn) en eigenaren (meervoudige waarde-creatie).

Doelstellingen 2020

 • Informatie rondom bestaande/vrijkomende materialen beschikbaar maken, o.a.: grondstoffenpaspoort en CE asset management voor GWW, Urban Mining
 • Gebiedsgerichte ketensamenwerking: ontwikkeling van een Grondstoffenpaspoort Openbare Ruimte
 • Faciliterende wet- en regelgeving: dit uitwerken in een regelluwe bouwzone (voortbouwen op Loskade Groningen), financieren op basis van levenscyclus kosten uitwerken en bekendmaken bij de leden

Kunststoffen

Ambitie 2025

Friesland is in 2025 wereldspeler op het gebied van circulaire plastics, met als doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in Noord-Nederland: we zijn de ontwikkelaar van het nieuwe circulaire plastics ecosysteem en vormen een proefomgeving van wereldklasse met een state of the art technische kringloop. Friesland is Perfect Circular Design Region of Europe én de schoonste regio van Europa.

Doelstellingen 2020

 • Ontwikkelen van een unieke waarde-propositie voor het circulaire kunststoffen ecosysteem Noord-Nederland
 • Blijven volgen van en verbinden met Waddenzee Plasticvrij
 • Opzetten van pilot-interventies voor afvalinzameling (o.a. pilot bedrijfsafval Swill)
 • Circular design challenges met studenten en bedrijven vanuit het thema Kunststoffen: koppeling met de thema’s Bouw, Water, Voedsel en Landouw

Energie

Ambitie 2025

100% duurzame energie in 2025. In Friesland wordt minimaal 100% lokaal georganiseerde duurzame energie geproduceerd, waarbij de opbrengsten ook in de regio blijven. Energienetten zijn robuust en worden gevoed uit collectieve en individuele duurzame bronnen. Er wordt maximaal ingezet op reductie en het voorkomen van verliezen; de energie is beschikbaar wanner het nodig is. De energietransitie draagt duidelijk bij aan lokale werkgelegenheid en het versterken van de leefbaarheid en zorgt voor de versterking van biodiversiteit.

Doelstellingen 2020

 • Ambitieuze RES; een actieve rol in de Regionale Energiestrategie via de Friese Energie Alliantie. Ambitieus betekent niet persé meer energie opwekken: ook het tempo en vooral de kwaliteit van het omgevingsproces bepalen de ambitie.
 • Het energiesysteem moet geschikt gemaakt worden voor en zal meer gelijktijdigheid en opslag nodig hebben. Ontwikkelingen moeten afgestemd worden op infrastructuur en beschikbaarheid van afname.
 • Belangrijke icoonprojecten voor de organisatie en lokaal eigendom zijn Garyp en Ameland. Daarnaast wordt op Ameland en op de Energiecampus gewerkt aan nieuwe energietechnieken en systemen. Gelijktijdigheid en opslagtechnieken ontstaan op die plekken waar er ruimte voor is. Het is belangrijk deze lessen te delen.
 • Als Vereniging Circulair Friesland moeten we het goede voorbeeld geven: bij onze leden faciliteren en ondersteunen we zoveel als mogelijk een energie-neutrale bedrijfsvoering

Mobiliteit

Ambitie 2025

100% fossielvrij vervoer. Friesland is de regio waar innovatieve smart mobility concepten als ‘beste-in-hun-klasse’ worden uitgewerkt. Door middel van de Fossielvrije Weken wordt iedereen zich steeds meer bewust van alle mogelijkheden en kansen van fossielvrij rijden.

Doelstellingen 2020

 • Gemeenten helpen bij de uitvoering van de ambitie om uitsluitend voor fossielvrij te kiezen bij nieuw aan te schaffen wagenpark en daarbij ook de infrastructuur voor opladen aanjagen
 • Samen met leden op zoek naar hun behoeften, zoals gemeenten en fietsprojecten, gemeenten en bedrijven voor groengas busjes en HVO, autonoom transport en logistieke aanpassingen
 • Bijdrage aan de organisatie van de Fossielvrije Weken 2020, met een ledenactie om een dag te claimen

Onderwijs

Ambitie 2025

Leren voor duurzame ontwikkeling is het nieuwe normaal in het onderwijs. In 2025 leren alle leerlingen en studenten in Friesland/Noord-Nederland samen en al doende met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hoe zij kunnen bijdragen aan een circulaire economie en een duurzame maatschappij.

Doelstellingen 2020

 • Verbreding van de beweging, met name door ambitie en acties in het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren
 • Versnelling van het gezamenlijk leren voor circulariteit en duurzaamheid door het ontwikkelen van verschillende instrumenten ten behoeve van een integrale schoolaanpak
 • Vergroting van de impact door het ontwikkelen van een Noordelijke Doe Tank
 • Versterking door aansluiting bij noordelijke, landelijke en internationale netwerken

Recreatie & toerisme

Ambitie 2025

Recreatie & Toerisme is ‘het podium’ waar alle circulaire ambities maximaal getoond worden. Zowel de Friese gemeenschap zelf als bezoekers van het prachtige Friesland zien aan de hand van icoonprojecten wat er allemaal mogelijk is binnen de circulaire economie.

Doelstellingen 2020

 • De toeristisch recreatieve sector actief verbinden met thema’s, projecten en activiteiten van Circulair Friesland
 • Bouwen aan kennis en bewustzijn en koppelkansen benutten, o.a. door het mobiliseren van de toeristische sector om actief mee te doen met de Fossielvrije Weken, samenwerken in het Circulair Kwartier en met Green is the new Black, bijdragen aan het project Circulaire Hospitality, het organiseren van Plasticvrij Terschelling en het opzetten van een pilot voor een gedifferentieerd bedrijfsafvalsysteem op Terschelling

Financiën

Doelstellingen 2020

 • EFRO-subsidie verlengen tot november 2020
 • Regelen financiering vanaf november 2020 middels CE-Alliantie Noord-Nederland

Communicatie

Doelstellingen 2020

 • Met een frisse website als inspirerende basis verder werken aan het verzamelen, vertellen & verspreiden van het circulaire verhaal van Fryslân
 • Vergroten van de zichtbaarheid in de rest van Nederland
 • Meer eigen nieuws op de website en richting media
 • Vervolg bijdrage aan de bewustwordingscampagne ‘Ikbenbewust’
 • Vervolg aan en verbreding van biodiversiteitscampagne ‘Wat zullen we nou beleven?’
 • Communicatiemiddelen in lijn met huisstijl website
Energie visual