Ambitietafel Gebiedsontwikkeling Friese Waddenkust 2100

Startsessie

Op 19 januari 2022 heeft vereniging Circulair Friesland een brede startsessie georganiseerd in het kader van de nieuwe Ambitietafel Gebiedsontwikkeling Friese Waddenkust 2100. Doel van de startsessie was om een realiseerbaar toekomstbeeld in 2100 van de Friese Waddenkust concreet en objectief in beeld te brengen als een groen, duurzaam, meegroeiend en waterkerend kustlandschap.

Aanleiding voor de vereniging om de Ambitietafel te initiëren zijn de grote circulaire kansen die zich in Fryslân, zeker langs de Waddenkust, voordoen. Dat gaat om reductie van de toepassing van primaire grondstoffen en reductie van de CO2-emissie in het kader van waterbouw en waterveiligheid. Dit in goede samenhang met landbouw en natuurontwikkeling.

Harm Beerda is de trekker van dit proces namens de vereniging, in de rol van Ambassadeur Circulair Friesland. Harm Beerda is voormalig CEO van Koninklijke Oosterhof Holman en waterbouwkundig ingenieur.


Tweede sessie

Om invulling te geven aan de concrete vervolgstappen, is op 25 oktober 2022 een tweede werksessie georganiseerd. In het programma is een essentieel onderscheid gemaakt tussen de lange- en korte termijn. Waar het bij de lange termijn over vergezichten gaat, gaat de korte termijn over actuele ontwikkelingen rondom de Friese Waddenkust zoals de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. De drie bestuurlijke organisaties (Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat) hebben hun circulaire ambities uitgesproken. Daarop hebben stakeholders uit landbouw, natuur, wetenschap, gemeenten en de buurprovincie (Project VLOED in Groningen) gereageerd en advies gegeven ten aanzien
van de vervolgstappen. Voor en na de brede sessies is er door Harm Beerda intensief gesproken over de circulaire ambities met betrokken partijen, bilateraal en in kleine groepen. Dit zal hij ook in 2023 blijven doen namens de vereniging.

Deelnemers aan de Ambitietafel zijn leden van de vereniging en niet-leden: provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat Noord, it Fryske Gea, LTO Noord, gemeenten Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en Harlingen maar ook de Vogelbescherming, Holwerd aan Zee, de Waddenacademie, Taskforce Deltatechnologie, Deltaprogramma, Ministerie I&W en Universiteit Twente, TU Delft en Wageningen University & Research.


Circulair voorstel voor beoogde coalitie Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân heeft een stevige rol op belangrijke circulaire thema’s. In mei 2023 schreeef Circulair Friesland een circulair voorstel. Je leest de brief voor het Wetterskip Fryslân via de blauwe button.


Contact

Neem voor meer informatie en vragen over de ambitietafel contact op met Harm Beerda.