FRYSLÂN BOUWT CIRCULAIR

Een van de sectoren waar op circulair gebied veel te winnen valt op het gebied van innovaties, grondstoffenverbruik en CO2-opslag is de (woning)bouwsector. Als Circulair Friesland ontwikkelen we een concreet meerjarig uitvoeringsprogramma met de ketenpartijen in de regio onder de noemer ‘Fryslân bouwt Circulair’. Het doel van dit programma is om de transitie naar een circulaire economie in Fryslân te versnellen door de bouwsector in de regio integraal te ondersteunen in deze transitie.

We beogen om de bouwnorm in onze regio (en daarbuiten) te implementeren op praktijkschaal: circulair en biobased. Voor deze ontwikkeling is de betrokkenheid van alle partijen in de keten van uiterst belang: overheden, ondernemers en onderwijs. Binnen de vereniging is een groot deel van deze bouwketen vertegenwoordigd. Daarnaast werkt VCF op deze ambitie nauw samen met landelijke organisaties, zoals onze partner Cirkelstad en adviesbureau Copper8.


Actielijnen

Bij Circulair Friesland streven we ernaar om in 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn. Dit doen we door actief samen te werken, innovatieve oplossingen te implementeren en de circulaire en biobased economie te omarmen. Hiermee voegen we economisch en ecologisch waarde toe aan de regio.

De Friese bouwsector evolueert van een grootverbruiker van grondstoffen naar een inspiratiebron voor de circulaire economie. We willen laten zien dat duurzaamheid en circulariteit hand in hand kunnen gaan in de bouw. Hiermee inspireren we andere sectoren en andere regio’s. Binnen het programma Fryslân Bouwt Circulair werken we aan 5 actielijnen.

 1. It Nije Normaal: We ontwikkeleneen gezamenlijke taal voor circulair bouwen; ‘It Nije Normaal’. Dit is een Friese vertaling van de landelijke standaard ‘Het Nieuwe Normaal’. Met als doel om samen een nieuwe, gedragen ‘norm’ te ontwikkelen met haalbare én ambitieuze prestaties om circulair te bouwen.

 2. Opdrachtgeversaanpak:
  Om de sleutelpositie van opdrachtgevers in te zetten als versneller richting een circulaire bouwsector, moeten opdrachtgevers de juiste vaardigheden ontwikkelen en gereedschappen leren gebruiken. De ambitie van de opdrachtgeversaanpak is om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers in Fryslân weten wat er nodig is om circulair bouwen mogelijk te maken. 

 3. Ketenontwikkeling & innovatie
  Om de transitie naar circulair en biobased bouwen in Fryslân te versnellen, wordt de gehele keten gemobiliseerd. De focus ligt op circulaire materialen en watertechnologie, met specifieke aandacht voor biobased waardeketens, hergebruik, en circulaire plastics.

 4. Bouwen aan de toekomst: Essentieel voor de transitie in de bouw is het ontwikkelen van benodigde kennis en talent. Dit bereiken we kennis en talent aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire bouw-economie.

 5. Wet- en regelgeving
  We willen dat wet- en regelgeving gaat werken voor de transitie. We zetten in op het weghalen van belemmerende wet- en regelgeving, het invoeren van stimulerende wet- en regelgeving en het zo goed mogelijk onder de aandacht brengen van nieuwe wet- en regelgeving.


It Nije Normaal

Circulariteit in de bouw heeft vele definities, wat momenteel nog leidt tot onduidelijkheid voor marktpartijen en opdrachtgevers. Binnen het programma Fryslân Bouwt Circulair ontwikkelen we daarom ‘It Nije Normaal’. Een regionale vertaling van de landelijke standaard ‘Het Nieuwe Normaal’, bedoeld om vraag en aanbod in circulair bouwen te verenigen.

Deze gezamenlijk Friese ‘bouwtaal’ ontwikkelen we in samenwerking met een expertpanel. De leden van de expertgroep vertegenwoordigen een breed scala aan betrokkenen bij het programma Fryslân Bouwt Circulair; van overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen to aan marktpartijen. It Nije Normaal heeft als doel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen; opdrachtgevers weten welke uitvraag zij in de markt kunnen zetten, waarop opdrachtnemers vervolgens hun product kunnen ontwikkelen.

Wil je meer weten over het manifest van Het Nieuwe Normaal? Klik dan hier.

Contact

Heb je vragen? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Johan Lakke.


Opdrachtgeversaanpak

Om de sleutelpositie van opdrachtgevers in te zetten als versneller richting een circulaire bouwsector, moeten opdrachtgevers de juiste vaardigheden ontwikkelen en gereedschappen leren gebruiken. De ambitie van de opdrachtgeversaanpak is om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers in Fryslân weten wat er nodig is om circulair bouwen mogelijk te maken. 


Dit gebeurt door middel van concrete projecten die dienen als leermomenten voor alle betrokken partijen. Het doel is om gemeenten te voorzien van de benodigde hulpmiddelen om de overstap naar circulaire bouwprojecten te maken. Dit omvat gemeentelijke bouw-, renovatie- en verduurzamingsopgaven die zo circulair mogelijk worden uitgevoerd, met minimale milieu-impact.

De aanpak omvat diverse onderdelen zoals een Kennis- en Intervisietraject Circulair Bouwen, ondersteuning bij de interne borging in beleid en uitvoering (zoals in de Woonvisie en Omgevingsvisie), en projectevaluaties gebaseerd op It Nije Normaal[LW1] . Er is ook ondersteuning beschikbaar in de vorm van een Tenderspecialist & Duurzaamheidsspecialist op aanvraag, tools en formats, een Digitale Kennisbank Circulair Bouwen, en ondersteuning bij ketensamenwerkingen, waaronder biobased materialen, hergebruik en kunststoffen. Bovendien wordt er aandacht besteed aan de monitoring van Circulair Bouwen.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Trienke Lantinga of Jantie van der Laan.


Ketenontwikkeling

Om de transitie naar circulair en biobased bouwen in Fryslân te versnellen, wordt de gehele keten gemobiliseerd. De focus ligt op circulaire materialen, met specifieke aandacht voor biobased waardeketens, hergebruik, en circulaire plastics. Voor biobased ketens is specifieke aandacht voor vezelhennep, vlas, miscanthus en natte teelten. We trekken hierin samen op met Building Balance binnen de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Building Balance zet zich door het hele land in om de ontwikkeling van biobased ketens voor de bouw te versnellen. In Fryslan vertegenwoordigt Circulair Friesland de NABB als regisseur van ketens in deze regio.

In 2024 ligt de nadruk op verkenning van mogelijkheden van hergebruik in diverse ketens. In Fryslân zijn al stappen gezet met circulair slopen, zoals het initiatief van installatiebedrijf P. de Vries, dat sanitair uit sloopprojecten hergebruikt. Hoe meer van dit soort ketens ontstaan, hoe meer waarde behouden wordt.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Erik Fledderus.


Bouwen aan de toekomst

In de regio Fryslân wordt actief gewerkt aan de versnelling van de transitie naar circulair en biobased bouwen. Dit initiatief, onder de naam ‘Bouwen aan de Toekomst’ binnen het programma Fryslân Bouwt Circulair, richt zich op het ontwikkelen van noodzakelijke kennis en vaardigheden. De strategie omvat het aanbieden van onderwijs en training in biobased teelten, werken met nieuwe materialen, nieuwe werkprocessen, en het bevorderen van circulaire samenwerkingen.

Op korte, middellange en lange termijn worden concrete stappen gezet zoals het opleiden van professionals, ontwikkelen van onderwijstrajecten, en het structureel integreren van circulair en biobased bouwen in het curriculum van relevante opleidingen. De Vereniging Circulair Friesland speelt een sleutelrol in het verbinden van bouwvraagstukken met onderwijsinstellingen en het faciliteren van de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Max Eisenbart.


Wet- en regelgeving

In de regio wordt gewerkt aan het versnellen van de transitie naar circulair en biobased bouwen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar wet- en regelgeving. De ambitie is om belemmerende wetgeving te elimineren en stimulerende regels in te voeren. Vanaf 2023 organiseert de Vereniging Circulair Friesland (VCF) de Ambitietafel Wet- en Regelgeving, waarbij belangrijke partijen zoals de provincie, lobbyisten en VCF vertegenwoordigd zijn. Deze tafel identificeert en werkt aan aanpassingen in de wet- en regelgeving op provinciaal, nationaal en Europees niveau. VCF neemt hierin een regisserende en verbindende rol op zich, gericht op het verbeteren van de wetgeving voor een duurzamere bouwsector.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Nick Boersma.


Building Based on Biobased

Opschalen in Bouwen op Biobased, dat is ons doel! In het BBBB-project werken 16 partners, waaronder Circulair Friesland uit vijf landen in de North Sea Region samen om waardeketens voor het gebruik van biobased materialen te ontwerpen, ontwikkelen en versterken. In ons partnerschap zijn alle onderdelen van de waardeketen vertegenwoordigd.

Wij geloven dat de transitie naar een circulaire economie een belangrijk middel is om aan de klimaatuitdaging te werken, met uitzicht op nieuwe businessmodellen. Het gebruik van biobased materialen in de bouw (bebouwde omgeving, interieurbouw en civiele techniek) biedt daarom een ​​unieke kans die wij willen benutten. Klik hier voor meer informatie.


Overzicht evenementen 2024


Circulair Bouwen

Start bouw biobased woning in Fryslân

Deze week brak een uniek moment aan in de Friese bouwsector. DW Bouw, het bouwbedrijf van Dick en Werner Valk uit Nieuwehorne, is begonnen met de bouw van de biobased woning in de regio. Het initiatief van GreenInclusive, gesteund door de Rabobank en de gemeente Heerenveen, markeert een belangrijke stap…

CRAFT+ stimuleert circulaire architectuur met zeven voorbeeldprojecten

CRAFT+, een samenwerkingsverband van zeven vooraanstaande Friese architectenbureaus, kondigt met trots de lancering aan van een ambitieus onderzoeksproject gericht op de bevordering van circulaire en regeneratieve ontwerpen in de architectuur. Dit initiatief is onderdeel van de bredere inzet van vereniging Circulair Friesland om de circulaire (bouw)economie in Friesland te bevorderen.