Terug naar overzicht

Brief aan Provinciale Staten: Circulaire Actielijnen Verkiezingsprogramma 2023-2027

Beleidstafel

Fryslân circulaire koploper in Europa!

De provincie Fryslân heeft als eerste Nederlandse overheid Brede Welvaart als uitgangspunt genomen. Circulaire economie is één van de pijlers met als doel Fryslân circulaire koploper in Europa te zijn. De noodzaak van de transitie naar een circulaire economie wordt namelijk steeds duidelijker. Door stijgende schaarste aan grondstoffen wordt gesproken over een tekorteneconomie. Het afgelopen jaar is bovendien pijnlijk duidelijk geworden dat beschikbaarheid van energie, water en voedsel niet vanzelfsprekend is in Europa. Het Rijk wil in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en 55% CO2 bespaard hebben, met als einddoel om volledig circulair te zijn in 2050. 

Naast de noodzaak biedt de ambitie ook kansen: Friese circulaire innovaties leveren een sterke bijdrage aan oplossingen voor de diverse maatschappelijke problemen. Een mooi voorbeeld is de introductie van nieuwe teelten in de landbouw, zoals lisdodde en vezelhennep, met perspectief voor boeren en verduurzaming in de gehele bouwketen. Kortom, in Fryslân willen we vooroplopen, met vernieuwende projecten, integrale samenwerking en een breed gedragen ambitie om in 2025 als regio één van de circulaire koplopers in Europa te zijn en in 2030 de landelijke doelstellingen te realiseren. Zo onderscheidt Fryslân zich als circulaire regio, landelijk en Europees!

Provincie Fryslân, alle Friese gemeenten, alle Friese MBO-, HBO- en WO-instellingen, maatschappelijke organisaties en een impactvolle groep van meer dan 80 bedrijven zijn sinds 2016 verenigd in Circulair Friesland. De Vereniging en haar leden zetten graag met provincie Fryslân de weg naar een circulaire toekomst met kracht voort. Circulair worden doe je niet alleen. Dat doe je samen! 

Provincie Fryslân heeft een stevige regierol op belangrijke circulaire thema’s. Dit vraagt van Provinciale Staten om ambitieus en samenhangend circulair beleid voor de periode 2023-2027, een periode die cruciaal is voor het realiseren van de doelen in 2025 en in 2030. In het belang van de huidige en volgende generaties Friezen vragen wij u het leiderschap te tonen die deze transitie vraagt. Hiervoor bieden wij in de bijlage graag concrete voorstellen. 


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Jantie van der Laan (jantie.vanderlaan@circulairfriesland.frl / 06 531 08 100) en ondergetekende  (evertjan.vannijen@circulairfriesland.frl / 06 539 47 539). 

Met vriendelijke groet,

Evert Jan van Nijen

Directeur Vereniging Circulair Friesland

Terug naar overzicht