Ambitiedocument voor circulaire economie

Fryslân is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Dit betekent: niet langer praten, maar vooral dóen! Om onze ambitie – meest circulaire regio van Europa in 2025 – waar te maken, hebben wij Friese overheden gemobiliseerd tot het ondertekenen van het ambitiedocument Circulaire Economie.

Vertegenwoordigers namens alle Friese Gemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip Fryslân hebben op dinsdag 19 maart 2019 hun handtekening onder dit document gezet, tijdens de Business Contact Dagen Noord in WTC Expo te Leeuwarden.  Samen willen zij ook in de toekomst zorgen voor een volhoudbaar Fryslân.

Afspraken ambitiedocument

  • In 2020 kopen we tenminste 10% van de fysieke producten circulair in.
  • We kiezen alleen nog voor circulair geproduceerd straatmeubilair.
  • Bij vervanging binnen het wagenpark zetten we in op voertuigen op basis van niet-fossiele brandstoffen. 

Beweging versnellen

Het ambitiedocument is een flinke stap vooruit richting een circulaire economie. Houkje Rijpstra, voormalig algemeen directeur van Circulair Friesland: “Nergens in Nederland is er zo’n breed draagvlak en het lef om dit nu al concreet af te spreken. Overheden kunnen met hun inkoop- en aanbestedingsbeleid echt het verschil maken en zorgen voor een vliegwielbeweging. Dit zal uiteindelijk leiden tot nieuwe vormen van bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze provincie.” 

Gedeputeerde Sander de Rouwe ondertekende het ambitiedocument namens Provincie Fryslân: “Fryslân is een aantrekkelijke regio voor de ontwikkeling van een circulaire economie. We willen in 2025 bij de top 3 van circulaire ontwikkelregio’s van Europa horen. Als overheid hebben we daarin ook een voorbeeldfunctie. Met ons inkoopbeleid kunnen we de circulaire economie een extra duw in de goede richting geven.”

Stappenplan circulair inkopen

Om overheden verder te ondersteunen, heeft Circulair Friesland de gids ‘Circulair Inkopen – Praktische handvaten voor het proces’ ontwikkeld. Deze bevat de belangrijkste aandachtspunten van en handige tips en adviezen voor een circulair inkoopproces. De gids is hier te downloaden.

Ondertekening ambitiedocument Circulaire Economie, maart 2019
Het ambitiedocument Circulaire Economie is ondertekend door Caroline de Pee (wethouder, namens de Vereniging Friese Gemeenten), Sander de Rouwe (gedeputeerde namens Provincie Fryslân), Mieke Attema (directeur netwerkmanagement, namens Rijkswaterstaat Noord) en Egbert Berenst (dagelijks bestuurslid, namens Wetterskip Fryslân).