Innovatief naar afvalvrij in Gemeente Leeuwarden

Landelijk is de ambitie gesteld om in 2050 een afvalvrije samenleving te zijn. Deze maatschappelijke opgave vraagt om een aanpak waarin ketens worden gesloten en afval niet meer bestaat. Deze aanpak biedt kansen voor het Leeuwarder midden- en kleinbedrijf op het gebied van innovatie en werkgelegenheid, een duurzamere leefomgeving en een sterk netwerk. Op regionaal niveau wil Fryslân in 2025 behoren tot de top-3 meest gunstige ontwikkelregio’s voor circulaire economie in Europa. In de ‘Uitvoeringsagenda Circulaire Economie: Innovatief naar Afvalvrij’ voor 2021-2022 staat beschreven hoe Gemeente Leeuwarden werk wil maken van deze ambities.

De gemeente wil bijdragen door aanpassingen in het grondstoffenbeleid, het inkoop- en ontwikkelbeleid en het aanjagen van (innovatie)projecten met het bedrijfsleven, en anderen inspireren om ook actief te werken aan een circulaire economie door het goede voorbeeld te geven en partijen bij elkaar te brengen. Wethouder Bert Wassink: ,,We hopen ondernemers hiermee te inspireren om ook duurzame en circulaire stappen te zetten. Er zijn grote stappen nodig op landelijk niveau, maar laten wij in Fryslan ook vooral doen wat we kunnen om dé circulaire topregio van Europa te worden.”

Bekijk de uitvoeringsagenda hier.

Circulaire doelen en ambities

De circulaire doelen die Gemeente Leeuwarden zich heeft gesteld, zijn:

  • Meer grondstoffen en materialen terugwinnen/hergebruiken
  • Meer circulaire bedrijvigheid en innovatie, circulaire economie als nieuwe pijler onder de Leeuwarder economie
  • Meer circulaire projecten ten behoeve van de werkgelegenheid

Om deze doelen te behalen, committeert de gemeente zich in samenwerking met partners uit de regio aan de volgende ambities:

  • Maximale circulaire inkoop in 2025
  • Fryslan in top-3 meest gunstige ontwikkelregio’s van Europa
  • Een samenleving zonder afval in 2050
Ambitiekaart Circulaire Economie – Gemeente Leeuwarden

De circulaire ambities van Gemeente Leeuwarden worden hieronder verder toegelicht.

Meest gunstige ontwikkelregio voor Circulaire Economie

Gemeente Leeuwarden ondersteunt innovatieve ondernemers door op te treden als launching customer, biedt ondersteuning voor het mkb in de vorm van 3-daagse CIRCO Tracks en kijkt actief naar Europese financiering voor circulaire innovaties voor en door het bedrijfsleven. 

Afvalvrije samenleving 

In aanloop naar de landelijke ambitie voor een afvalvrije samenleving in 2050 heeft Gemeente Leeuwarden zich voor 2022 als doel gesteld om nog maar 100 kg restafval per inwoner per jaar te hebben. Om dit te behalen, zet de gemeente de komende jaren in op onderzoek, het delen van kennis en het stimuleren van positieve gedragsverandering.

Maximaal circulair inkopen

Goed voorbeeld doet volgen, daarom werkt Gemeente Leeuwarden ook binnen de eigen organisatie aan het circulair maken van het grondstoffen-, inkoop- en ontwikkelbeleid. Voor 2021 zijn er 10 voorbeeldprojecten geselecteerd die de gemeente circulair gaat inkopen. De hierbij opgedane ervaring kan gedeeld en ingezet worden bij en voor andere projecten en organisaties en dient als input voor een roadmap naar maximaal circulair inkopen. Leeuwarden speelt daarnaast een actieve rol in de Uitvoeringsagenda Betonketen Fryslân.

Sustainable Development Goals

Sterke samenwerking

De sterke samenwerking die er al plaatsvindt tussen onderwijs, ondernemers en overheid is de kracht van Fryslân als circulaire regio. Gemeente Leeuwarden werkt ook voor deze uitvoeringsagenda nauw samen met Provincie Fryslân, andere Friese gemeenten, Vereniging Circulair Friesland, Rijkswaterstaat Noord, Wetterskip Fryslân, Innovatiepact Fryslân, verschillende campussen voor kennisontwikkeling (Watercampus, Energiecampus en Dairy Campus) en Omrin.