Terug naar overzicht

Netherlands Enabling Watertechnology consortium krijgt € 8 miljoen van het rijk

Het consortium Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) – bestaande uit Wetsus, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en de NOM – krijgt € 8 miljoen van het rijk om kennis uit watertechnologie-onderzoek beter naar de markt en de samenleving te brengen, om zo de transitie te versnellen naar een circulaire, duurzame en klimaatneutrale economie.

Het NEW-consortium stimuleert starters en initiatieven op het gebied van watertechnologie: waterbehandeling, water- en grondstoffenhergebruik, productie en opslag van energie uit water en slimmer beheer van het watersysteem zijn de hoofdthema’s.

Water is een eindige bron, zonder schoon en veilig water kunnen we niet leven op aarde. Water speelt daarnaast een grote rol in diverse sectoren, zoals land- en tuinbouw, voedsel, gezondheid, energie en chemie. Door klimaatverandering, vervuiling, verspilling, een sterke toename van gebruik en uitputting van eindige bronnen bestaat op vele plaatsen in de wereld al een acuut watertekort. Vele economische sectoren zullen daarom komende decennia een transitie moeten ondergaan naar circulair en klimaatneutraal produceren, waarbij schoonwatervoorraden niet worden uitgeput of vervuild. Hiervoor zijn watertechnologische innovaties nodig die op grote schaal en tegen aanvaardbare kosten kunnen worden ingezet. Die behoefte aan doorbraakinnovaties biedt kansen aan innovatieve Nederlandse starters en ondernemers.

Het NEW-plan bestaat uit twee onderdelen: kennisoverdracht en een fonds. De partners in het kennisoverdrachtsdeel gaan kansrijke kennisstarters scouten, hen versneld laten ontwikkelen en de meest veelbelovende starters voordragen bij het NEW-fonds. Zonder de financiële ondersteuning vanuit het NEW-fonds zullen veel goede ideeën op watertechnologiegebied de markt uiteindelijk niet halen. In het NEW-kennisoverdrachtsplan, gecoördineerd door Wetsus, bundelen drie internationale topinstituten (Wetsus, RUG en Deltares) hun valorisatiekracht en -ambities. Door de gecombineerde kennis en brede expertise zullen sterkere innovaties worden ontwikkeld door de kennisstarters. Dit, in combinatie met het NEW-fonds dat wordt beheerd door de NOM, leidt tot meer kansrijke kennisstarters en een snellere transitie van startups naar de groeifase.

In de tweede tender van de Thematische Technology Transfer (TTT) regeling kunnen de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond komen. Dit gebeurt op basis van excellent onderzoek door universiteiten en andere kennisinstellingen, samen met private investeerders. Het Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) consortium is een van de drie consortia die elk € 8 miljoen krijgen, zo is bekend gemaakt door minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de consortia geselecteerd.

Terug naar overzicht