Terug naar overzicht

Regionale startbijeenkomst Circulaire Bedrijventerreinen

Projecten

Waar veel bedrijven zelf al bezig zijn met de toekomst – waar duurzaamheid en toekomstbestendigheid een plek in de discussie zouden moeten hebben –  bieden samenwerkingen tussen bedrijven die op hetzelfde terrein gevestigd zijn veel kansen. Maar hoe ga je in de praktijk om met het gebruik en het delen van grondstoffen, reststromen, energie en water? En hoe zorg je dat het bedrijventerrein bijdraagt aan een biodiverse omgeving die zich aanpast aan de klimaatverandering, waar het prettig werken is? In Friesland ontdekken we dat met elkaar.

Op dinsdagmiddag 5 juli vond de regionale startbijeenkomst plaats in it Swettehus voor het project Circulaire Bedrijventerreinen. Initiatiefnemers van het project zijn gemeente Smallingerland, gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Heerenveen, Omrin en provincie Fryslân. Onder begeleiding van Circulair Friesland worden er op deze manier stappen gezet richting circulaire, toekomstbestendige bedrijventerreinen. Met de terreinen De Haven (Smallingerland), De Zwette (Leeuwarden), De Hemmen (Sneek), Haskerveen (Heerenveen) en Ecopark de Wierde (Omrin, Heerenveen) wordt hier een eerste aanzet voor gelegd.

Routekaarten

Naast een routekaart voor bovengenoemde bedrijventerreinen wordt er door onderzoeksbureaus Stec en New Economy ook een algemene routekaart ontworpen voor Friese bedrijventerreinen, zodat heel door heel de provincie circulaire stappen gemaakt kunnen worden op bedrijventerreinen.

Die routekaarten gaan bedrijventerreinen helpen om op korte-, middellange-, en lange termijn concrete stappen te zetten richting een circulair, toekomstbestendig bedrijventerrein. Aan de basis van deze routekaart ligt een analyse vanuit de 7 pijlers van Metabolic/Circulair Friesland. Stec en New Economy presenteerden afgelopen week de eerste analyse in it Swettehûs aan de gemeenten, Omrin, accountmanagers en parkmanagers. Het doel van deze bijeenkomst was om, na de initiële analyse, een volgende verdiepingsslag te maken voor de uiteindelijke routekaart die ontwikkeld wordt per bedrijventerrein. Na de generale presentatie van deze resultaten ging de groep dan ook uiteen om per bedrijventerrein enkele accenten en aandachtspunten aan te geven. Men kon aangegeven welke zaken spelen op elk bedrijventerrein, wat voor onderwerpen toegevoegd moeten worden en welke onderwerpen meer aandacht verdienen. Deze accenten worden door de onderzoeksbureaus meegenomen ter voorbereiding op de workshops welke in oktober per bedrijventerrein worden georganiseerd. Dit geeft een volgende verdiepingsslag aan de routekaarten. De verwachte oplevering van de definitieve routekaarten is begin 2023.

Een bijzondere locatie

De bijeenkomst vond plaats in it Swettehûs. Dit gloednieuwe gebouw ziet er niet alleen prachtig uit, maar heeft ook een heel bijzonder verhaal. Het gebouw dient als centrale brugbediening locatie voor provincie Fryslân en bestaat voor 40% uit hergebruikte materialen. Ook staat dit gebouw op het bedrijventerrein Zwette VI, welke nog in ontwikkeling is maar wel meedoet in het project. Een bijzondere locatie voor een bijzondere bijeenkomst!

Planning bijeenkomsten Circulaire Bedrijventerreinen

5 oktober 2022: Workshop Circulaire bedrijventerreinen de Hemmen (Sneek), Ecopark de Wierde (Heerenveen) en Haskerveen (Heerenveen)

n.t.b. 2022 Workshop Circulaire bedrijventerreinen Tussendiepen/De Haven (Drachten) en De Zwette (Leeuwarden)

n.t.b. 2022 Verdiepende gesprekken met stakeholders en experts

n.t.b. 2023 Vervolgfase (wordt nader uitgewerkt)

Maart 2023 Oplevering routekaarten 5 bedrijventerreinen

April 2023 Oplevering algemene routekaart circulair bedrijventerrein

Meer informatie?

Vragen? Of wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Jantie van der Laan (jantie.vanderlaan@circulairfriesland.frl) of Marije de Boer (marije.deboer@circulairfriesland.frl).

Terug naar overzicht