Terug naar overzicht

Twee practoraten bij Friesland College: Leven Lang Ontwikkelen en Duurzaam denken, Duurzaam doen

Het Friesland College werkt aan practoraten op twee thema’s die van groot belang zijn voor modern mbo in het hart van de regio. Zo is het essentieel voor de voortgang van Friesland dat mensen zich blijven ontwikkelen in hun eigen of een andere richting in een samenleving die razendsnel verandert. Ofwel: een Leven Lang Ontwikkelen, als vakmensen én als burgers. En dat alles in een economie waarin wij samen met partners werken aan een duurzame wereld, met oog voor de Global Goals van de Verenigde Naties. Dit tweede thema sluit aan bij het koersplan van het Friesland College.

Met twee practoraten anticipeert het Friesland College met ambitie op deze nieuwe ontwikkeling in het mbo. Een practoraat ontwikkelt, bundelt, deelt en verspreidt kennis en ervaring. Belangrijk is het praktijkgericht onderzoek, dat onder meer in een expertiseplatform ten goede komt van studenten, docenten én het werkveld.

Een practoraat is een ‘scharnier’ tussen innovatie van de beroepspraktijk én het beroepsonderwijs. Hierin doen docenten en studenten vaardigheden op in onderzoek, dus in nieuwsgierig zijn en zelf uitzoeken hoe het zit. De uitkomsten zijn snel te gebruiken in het onderwijs.

Zo’n practoraat past naadloos bij het Friesland College. In ons praktijkgestuurd leren zijn nauwe contacten met bedrijven en instellingen in de regio van groot belang. De onderwijsvisie is immers gericht op ervaren, als startpunt van écht leren. Dit geldt voor onze studenten, voor medewerkers van onze partners én voor de school. Het onderwijs moet zich immers ook voortdurend vernieuwen, om bij te blijven en soms voorop te lopen. Ook dan is ervaren en onderzoeken – met het werkveld – de beste methode.

Duurzaam denken, Duurzaam doen

In de ontwikkeling naar een circulaire economie geldt Friesland als een proeftuin waarin bedrijven en onderwijs samen optrekken om te werken aan een duurzame wereld. Hoe kunnen we middelen en grondstoffen opnieuw gebruiken? Een belangrijke aanjager hierin is Vereniging Circulair Friesland, waarin tientallen prominente bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken en gebruik maken van elkaars grondstoffen, kennis en kunde.

Het Friesland College maakt deel uit van dit netwerk, dat zoekt naar nieuwe wegen en ideeën in de richting van een duurzame economie. Vakmensen die zijn opgeleid in mbo en volwasseneneducatie, kunnen hierin immers een grote rol spelen. De transitie naar een circulaire economie gaat niet vanzelf. Het vraagt om de betrokkenheid van veel maatschappelijke partijen, ook van het onderwijs.

Het Friesland College heeft die richting omarmd in zijn nieuwe koersplan Waar Leren Werkt. Hierin zijn de zeventien Global Goals van de Verenigde Naties een belangrijke bron van inspiratie om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers die voortdurend beseffen welke impact hun handelen – in hun werk en als mens – heeft op hún deel van de grote wereld.

Het Friesland College neemt graag die verantwoordelijkheid. In het ‘vergroenen’ van de economie én in andere Global Goals, die ook sociale doelen bevatten als gelijke kansen, eerlijk werk, veiligheid en goed onderwijs voor iedereen.

Maar wat is dan de beste aanpak, in de opleiding van studenten en samenwerking met partners in de samenleving? Het practoraat is een middel om professionals en studenten over de drempel te helpen en te zorgen dat de uitdagingen waar het beroepsonderwijs voor staat op een goede manier worden aangepakt. Het gaat steeds om het dubbele pad: wat verandert er in het vak en hoe maak je daar met elkaar goed onderwijs van? De zoektocht in dit practoraat wordt volop ondersteund door de vereniging Circulair Friesland.

Leven Lang Ontwikkelen 

Het practoraat dat zich richt op een Leven Lang Ontwikkelen gaat in beeld brengen hoe het Friesland College maximaal kan bijdragen aan het up-to-date houden van al die vakmensen in zo’n snel veranderende wereld. Hoe brengen zij voortdurend hun kennis en vaardigheid op peil in een zeer dynamische arbeidsmarkt, die ook door vergrijzing en ontgroening steeds sterker onder druk komt te staan.

Je kunt niet meer toe met éen opleiding in het begin van je loopbaan. Eisen veranderen. Waar werk op de ene plek verdwijnt, zijn in een andere richting hard mensen nodig. Hoe anticipeer je dan als medewerker, opleiders én bedrijven? Hier zit een gezamenlijk belang. Het Friesland College zoekt al in verschillende projecten naar nieuwe wegen. Een practoraat ligt dan ook voor de hand op dit terrein om hierin de beste weg te vinden.

Het practoraat kent een duurzaam karakter omdat het aansluit bij realistische vraagtukken uit de praktijk en voortbouwt op een beweging die op gang is. Bovendien zijn beide practoraten in ieder geval te koppelen aan drie Global Goals: 4. ‘Kwaliteitsonderwijs’10. ‘Ongelijkheid verminderen’, ‘11. Duurzame steden en gemeenschappen’. Als geheel leren wij met elkaar om vanuit die gedachte de wereld te verbeteren.

Terug naar overzicht