Terug naar overzicht

BLOG: Mooie ontwikkelingen voor biomassa

Tijdens het Pinksterweekend bevond ik me in het verrassend mooie Paesens-Moddergat. Niet om wad te lopen, maar om mooie beelden te schieten van het opkomende water. Naast het werk dat ik doe voor o.a. Circulair Friesland, maak ik graag muziek, waarvoor bijpassend beeldmateriaal nodig was (hierover wellicht nog eens meer in een volgend blog).

Ik had gehoopt dat mij tijdens deze tijd op het wad een mooie gedachte zou bekruipen, die ik vervolgens in een blog zou kunnen delen. De werkelijkheid blijkt weerbarstig, want het bleef akelig leeg op papier. Daarbij kwam ook de gedachte naar boven: wat valt er nog toe te voegen aan de vele overwegingen en vergezichten die er de afgelopen tijd al zijn geschetst?

Laat ik daarom ter inspiratie voor jullie een aantal mooie ontwikkelingen en projecten beschrijven binnen het thema biomassa:

Brononderzoek Houtstook

Onlangs is een brononderzoek gepubliceerd over de feiten en fictie van houtstook. Er spelen in de discussie een groot aantal vragen en bedenkingen, waarbij in het maatschappelijk debat feit en fictie vaak door elkaar gebruikt worden. Dit maakt het lastig om een gefundeerde afweging te maken. Daarom heeft de provincie in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland onderzoek laten doen naar houtstook. Enkele van de conclusies kan ik vast delen:

  • Houtige biomassa wordt binnen de Friese Energiestrategie gezien als noodzakelijke transitiebrandstof om de klimaatdoelstelling uit het Verdrag van Parijs te behalen.
  • Duurzame houtige biomassa is schaars, daarom is het van belang, wanneer aanwezig, dit in te zetten zodat er zo veel mogelijk klimaatwinst kan worden behaald waarbij wordt bespaard op fossiele brandstoffen en waarbij de economische waarde zoveel mogelijk wordt vergroot. 
  • Hierbij is het van belang de balans tussen materiaal- en brandstoftoepassing te bewaken
  • Voornamelijk kansen voor het buitengebied waar alternatieve warmtebronnen lastig te realiseren zijn.
  • Wanneer hoogwaardigere toepassingen beschikbaar komen, die financieel meer opleveren waardoor houtstook weggeconcurreerd wordt, zal er een alternatief moeten komen voor energieproductie. Tot die tijd kan houtige biomassa dienen als vervanging/aanvulling voor fossiele brandstoffen.

Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar het brononderzoek.

Detailanalyse Biomassa & Bermgras Provincie Fryslân

Circulair Friesland heeft een afwegingsmethodiek ontwikkeld om tot een optimale en duurzame verwaardingsketen voor biomassa te komen. Deze methodiek dient als een praktisch hanteerbaar instrument dat op eenvoudige wijze partijen (zoals bedrijven, overheden, financiers) helpt om keuzes te maken in de beste wijze om biomassa te verwaarden. 

De afwegingsmethodiek is een tool die ingezet kan worden voor bewustwording, verbetering en als keuzehulp en is ontworpen om ook voor onderwerpen buiten het thema biomassa ingezet te kunnen worden. 

De provincie Friesland heeft zich opgeworpen om deze scoringsmethodiek toe te passen op de aanbesteding voor het nieuwe maaibestek. Het is de insteek dit maaibestek zo duurzaam mogelijk in te steken en potentiële aannemers/verwerkers te stimuleren hoogwaardige verwerking aan te bieden. In de circulaire inkoopacademie werken we verder met de provincie om het maaibestek als uniek meerjarig innovatietraject neer te zetten.

Bioplastic innovatie: PHA

Vanuit een cross-over tussen water, biomassa en kunststoffen begint langzaam een interessante ontwikkeling te ontstaan in Noord-Nederland. Het is mogelijk om bioplastics te producten uit organische reststromen, zoals GFT afval of rioolwater. Naast dat deze bioplastics een biologische oorsprong hebben, zijn ze ook nog eens afbreekbaar zowel op het land als in zee. en de ‘instelbare’ eigenschappen-set van PHA; dat wil zeggen, de mogelijkheid om de eigenschappen van de PHA-polymeren aan de toepassing aan te passen.

Mede hierom staat PHA hoog op de EU-agenda (Circular Economy Action Plan, European Plastic Strategy), maar is tot nu toe nog geen grootschalige productie tot stand gekomen. Om hier verandering in te brengen zijn een aantal partijen uit Noord-Nederland, Duitsland en Zweden een samenwerking aangegaan om tot een innovatieve productiemethode te komen om PHA volledig te commercialiseren. Ook vindt er vanuit een cluster van waterschappen en innovatieve bedrijven, zoals Paques, een parallelle ontwikkeling plaats. 

Daarmee wordt Noord-Nederland een innovatiehub op het snijvlak van sectoren kunststof, water en biomassa.

S – Sven Jurgens, aanjager Biomassa

Terug naar overzicht