Terug naar overzicht

Circulair Friesland ondertekent Bijenpact

Op vrijdagmiddag 15 november ondertekent Hanneke Schmeink (aanjager Recratie & Toerisme) namens Circulair Friesland in Wergea het Bijenpact. De wetenschap waarschuwt keer op keer dat de achteruitgang van de insectenstand een ramp in wording is. Duits onderzoek wijst op een afname van maar liefst 75% van vliegende insecten. De afname van de bijenstand heeft grote gevolgen voor onder andere onze voedselvoorziening.

Silence of the Bees vraagt aandacht voor dit probleem. De Bijenpacts zijn onderdeel van dit initiatief en hebben als doel samenwerking en samenhang te creëren met de betrokken partijen. Iedere deelnemer ondertekent een eigen, individueel Bijenpact. Gezamenlijk zorgen die verschillende Bijenpacts voor een afgestemd Fries programma om de bijenstand en dus de biodiversiteit te verhogen.

Onze intenties

De definitie van circulaire economie die wij hanteren, gaat uit van de 7 kenmerken van Metabolic. Het Bijenpact past uitstekend bij die uitgangspunten.

Dit zijn de intenties die wij in ons individuele Bijenpact ondertekenen:

  1. Bij onze leden het besef vergroten en versterken dat een bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit net zo sterk hoort bij het streven naar een circulaire economie als bijvoorbeeld het sluiten van grondstofstroomketens.
  2. Goede voorbeelden delen van bedrijven en organisaties die met het versterken van de natuurlijke leefomgeving van bijen bezig zijn.
  3. Bedrijven en organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van plannen om de biodiversiteit rondom hun vastgoed te vergroten.
  4. Samen met andere ondertekenaars van het Bijenpact activiteiten organiseren en ruimte bieden in evenementen – zoals ons maandelijkse Circulair Café – voor het uitdragen van de doelen van het Bijenpact.
  5. Via onze aanjager onderwijs bij Friese scholen aandacht vragen voor het belang van biodiversiteit in de curricula en goede voorbeelden daarvan delen.
  6. Via onze aanjager landbouw breed inzetten om meer kennis in de sector te krijgen alsmede het inzetten van goede voorbeelden als ambassadeur.
  7. Binnen (mede) door ons georganiseerde congressen en symposia het onderwerp biodiversiteit en het belang daarvan voor o.a. bijen een goede plaats geven. Hierbij kan gedacht worden aan Symphony of Soils, de Soil Food Week en de World Food Week.
  8. Het onderwerp via onze social media en andere communicatiekanalen (nieuwsbrief, website) op gezette tijden nadrukkelijk agenderen en in de belangstelling zetten.
  9. Binnen de Landbouwdeal – waarbij Circulair Friesland betrokken is – is er aandacht voor het Bijenpact.
  10. We doen mee aan een grote campagne samen met andere organisaties en uitgerold door NDC Mediagroep, waarin bij de inwoners van Noord Nederland bewustwording wordt gekweekt voor het belang van biodiversiteit en in het bijzonder bijen. 

Andre ondertekenaars

Behalve Circulair Friesland ondertekenen ook Wâldpyk, de Afûk, Agrarisch Collectief De Waadrâne, AZC/COA Drachten, Boskgreide Weiderij, Botma Pleats BV, Friese Feriening foar Fjildbiology, Gemeente Heerenveen, Gemeente Ooststellingwerf, gemeente Waadhoeke, Landschapsbeheer Fryslân, Timpelsteed, Vlindertuin Ameland en Wetterskip Fryslân een Bijenpact.

In maart 2019 werd al getekend door Provincie Fryslân, Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Friese Milieu Federatie, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Omrin, Landal Esonstad, Burgerinitiatief Op de Bres voor de Bij, Poiesz Supermarkten en Arriva.

Terug naar overzicht