Recreatie & Toerisme

De toeristisch-recreatieve sector groeit sterk en heeft een forse voetafdruk. De positie van de sector, als afnemer van circulaire producten en als inspiratie- en informatiebron voor consumenten, is uniek. Voor de propositie van Friesland geldt bovendien dat de sector sterk zichtbaar en imagobepalend is.

Voor een overzicht van informatie, tools, trainingen en instrumenten kijk op de Circulair Gastvrijheidsroute via de onderstaande button.

Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden gaan we de verkennings- en ontdekkingstocht aan. Zodat we met en van elkaar kunnen leren en ontwikkelen naar een circulaire sector. Daarvoor is inzicht nodig over wat er nog in de weg staat (zoals belangen, wet- en regelgeving, gedachten, geld) en in de kansen om gezamenlijk, integraal, met ambitie en in vertrouwen naar oplossingen toe te werken.

In opdracht van de provincie werkt vanuit Circulair Friesland in nauwe samenwerking met TAF en Ynbusiness de Circulaire Loods aan het actieplan Circulair Gastvrijheidssector. Door aanjagen, verbinden, informeren en inspireren wordt op drie verschillende niveaus; ‘bedrijven, bestemmingen en bezoekers/bewoners’ aan de hand van concrete doelen en acties toegewerkt naar een circulaire gastvrijheidssector.

Hanneke Schmeink

Hanneke Schmeink

hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl
06-27270769

GRONDSTOFSTROMEN ANALYSE

Voor de gastvrijheidssector is een grondstofromenanalyse uitgevoerd. Dit onderzoek is een eerste (globale) aanzet om meer inzicht te krijgen in het grondstofverbruik van de gastvrijheidssector in Fryslân. Denk aan instromen als gas, water en elektriciteit en uitstromen als afval voor vijf verschillende deelsectoren: jachthavens, hotels, bungalowparken, campings en restaurants. Hiermee wordt een eerste beeld gecreëerd over de mate van duurzaamheid en circulariteit in de gastvrijheidssector in de provincie op dit moment. Op basis van de vindingen kunnen nieuwe ideeën ontwikkeld worden om de sector meer circulair te maken.    

Het onderzoek is uitgevoerd door SAMEEN (www.sameen.nl) in opdracht van de Provincie Fryslân.


Toerisme en recreatie en de circulaire economie weten elkaar nog niet goed te vinden. En dat terwijl er zoveel kansen en raakvlakken zijn. Ik wil partijen bij elkaar brengen en met inspiratie en informatie stappen zetten naar een circulaire toeristisch-recreatieve sector in Fryslân.

Hanneke Schmeink, aanjager Recreatie en Toerisme


Circulaire schippers en de circulaire loods

De provincie Friesland werkt in haar uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 aan zeven opgaves in de gastvrijheidssector zoals opgave vitale logiesaccommodaties, opgave slimme groei en opgave dag recreatieve netwerken.

Elke opgave heeft een eigen schipper en een schipperstafel. De loods werkt integraal en versterkt de opgaves en de schippers. De loods kent het vaarwater en brengt daarmee de nodige kennis en informatie aan boord. Dit aan de hand van het actieplan, een uitvoeringsplan met een duidelijk toekomstbeeld en een concreet handelingsperspectief.