Werksessie 1: Fryslân bouwt circulair in 2025

Het ledenevent van Circulair Friesland draaide om circulaire reisbestemmingen in Fryslân. Wat willen we aan andere regio’s in Europa laten zien als zij in 2025 in Friesland komen om onze circulaire transitie te bestuderen? Eén van de workshops focuste op de bouwsector. Landelijk gelden steeds meer regels zoals de MilieuPrestatie Gebouwen en wordt er gewerkt aan Het Nieuwe Normaal. Hoe spelen we daar in Fryslân op in? De bestemming in 2025: Het Friese Normaal is normaal.

Wát is normaal? Het Friese Normaal! Ehm… nee, de boerenrockband uit de Achterhoek start geen tweede groep in onze provincie. Wat is dan wel het geval? We werken aan Het Friese Normaal wat de norm wordt voor circulair bouwen. We willen dat deze in 2025 vaststaat en ook omarmd wordt door de hele keten. Deelnemers hebben gediscussieerd over de norm, deze aangescherpt en er is gebrainstormd over hoe de norm vormgegeven kan worden.

Deelnemers discussieerden over twee vraagstukken. Ten eerste over hoe we hier in Fryslân de nationale normen kunnen ‘verfriesen’, zodat het aansluit bij de regio en haar unieke aspecten. Ten tweede werd de vraag gesteld waar in het bouwproces je als organisatie iets kunt betekenen.

Specifiek voor Fryslân is het gebruik van vezelgewassen. Die worden hier al verbouwd én gebruikt in de bouw. Een potentieel nieuw verdienmodel die boeren kansen biedt in deze tijd. Fryslân zou naast die vezels ook van meer hout gebruik kunnen maken in de bouw. Dus: meer biobased bouwen met vezels en hout. Die staat!

Typerend voor Fryslân is het vele water: meren, waterwegen en sloten. Een drijfveer voor de Friese economie. Dat we het waterverbruik moeten minderen, is al een bekende norm. Ons waterrijk bewustzijn is een extra stimulans om te streven naar nóg minder waterverbruik. Het voorbeeld van de realisatie van de Hof van Lemmer door Wind Groep werd aangehaald.

Verrassend genoeg wordt in de nationale normen niet gerept over gezondheid. Terwijl we er steeds meer achter komen wat de invloed is van materialen op de gezondheid van mensen. Laten we die gezonde materialen dus stimuleren! Dus: focus op gezondheid is een keuze voor Het Friese Normaal.

De uitkomst van de sessie is dus om met Het Friese normaal biobased (vezels en hout), waterbesparingen gezondheid te stimuleren.

De deelnemers uit de hele keten waren het er snel over eens dat ze echt van waarde kunnen zijn als ze al in de initiatieffase betrokken zijn. Daar kunnen ze het verschil maken. Verderop in het proces neemt die rol af, dan zijn de keuzes al gemaakt. Aan het begin van het proces kunnen ze meedenken en meebeslissen. Leveranciers en producenten komen wel verderop in het proces weer van grotere waarde zijn.

Er zijn kansen voor de regionale bouwers. De bouw is in deze discussie nu eens niet de grote vervuiler, maar de inspiratiebron voor een duurzame economie. Het is de landingsplek voor Friese innovatie. Het Friese Normaal is de versneller voor circulair bouwen. Doel: in 2025 is Het Friese Normaal omarmd door de sector. We weten dan waar we aan toe zijn en hoe we circulair gaan bouwen.

De andere werksessies

Klik op onderstaande buttons om meer te weten te komen over de andere werksessies!